Index
image 2497

คณะสัตวแพทยศาสตร์

image 2519

ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์

image 2522

คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

image 2522

ประวัติสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

image 2523

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ จันทนโอ

image 2523

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

image 2524

รองศาสตราจารย์ ดร.สำอาง ศรีนิลทา

image 2524

พิธีเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติฯ

image 2525

ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์

image 2527

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์

image 2529

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน

image 2533

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ โอสถสภา

image 2534

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

image 2535

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุม ขำเกลี้ยง

image 2536

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

image 2537

คณบดีคนแรกของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

image 2537

รองศาสตราจารย์พันธ์ ช. พหลโยธิน

image 2537

งานโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 4

image 2539

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล

image 2540

งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2541

image 2543

การแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ KASETSART EQUESTRIAN OPEN 2000

image 2544

คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

image 2544

สถานีวิจัยประมง กำแพงแสน

image 2545

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มาลา รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

image 2546

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

image 2546

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

image 2546

คณบดีคนแรกของคณะเกษตร กำแพงแสน

image 2547

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

image 2547

คณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

image 2548

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

image 2548

สำนักหอสมุด กำแพงแสน

image 2548

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

image 2548

คณบดีคนแรกของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

image 2548

ผู้อำนวยการคนแรกของสำนักหอสมุด กำแพงแสน

image 2548

ผู้อำนวยการคนแรกของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

image 2549

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน

image 2549

คณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

image 2550

ผู้อำนวยการคนแรกของสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน

image 2550

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ฮงประยูร รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนคนที่ 12

image 2554

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์

image 2558

ดร.อนามัย ดำเนตร (รักษาการอธิการบดี)

image 2558

การแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์”

image 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

image 2558

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

image 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

image 2558

องคมนตรีเยี่ยมชมโครงการบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะตามแนวพระราชดำริ

image 2558

วันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ครบรอบปีที่ 14

image 2558

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

image 2558

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบปีที่ 11

image 2558

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

image 2559

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด กำแพงแสน ครบรอบปีที่ 11

image 2559

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 11 ปี

image 2559

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบปีที่ 13

image 2559

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Community Resource Development

image 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการ “ปลูกข้าววันแม่...เก็บเกี่ยววันพ่อ” ประจำปี พ.ศ.

image 2559

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาล

image 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการ ปลูกต้นยางนา เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9,999 ต้น

image 2559

คณะอาจารย์ นิสิต มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชม วิทยาเขตกำแพงแสน

image 2559

วันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี

image 2559

วันสถาปนาคณะประมง กำแพงแสน ครบรอบ 15 ปี

image 2559

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 37 ปี

image 2561

พิธีเปิดหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูทั้งหมด
...
๓ กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือ หลังสงครามมหาเอเซียบูรพาสิ้นสุดลง มีทหารไทยจำนวนมาก ที่ถูกปลดปล่อยจา....

ดูเพิ่มเติม
...
ขอน้อมวางพวงมาลาเพื่อคาราวะอนุสาวรย์สามบูรพาจารย์ผู้ร่วมก่อตั้ง มก. และผู้วางราก

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักหอสมุด กำแพงแสน ขอน้อมวางพวงมาลาเพื่อคาราวะอนุส....

ดูเพิ่มเติม
...
พิธีอัญเชิญพระประธาน “พระพุทธพิพิธธรรมวิสุทธิ์” ขึ้นประทับแท่นประจำพุทธอุทยาน มห

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 9:00 น. รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ....

ดูเพิ่มเติม
...
ขอเชิญชมนิทรรศการสถาปนาออนไลน์ เนื่องในวันครบรอบ 16 ปี วันสถาปนาสำนักหอสมุด กำแพ

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเชิญชมนิทรรศการสถาปนาออนไลน์ เนื่องในวันครบรอบ 16 ปี วันสถาปนาสำ....

ดูเพิ่มเติม
ระบบฐานข้อมูลเกียรติภูมิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ

ฐานข้อมูลพิธีพระราชธาน ปริญญาบัตร

ฐานข้อมูลวัตถุหอประวัติ

กลานุกรมออนไลน์

Document